FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Predávajúci:                                                                                                                                             

ADRID REAL CONSULTING s.r.o. | Drieňová 1H | 821 01 Bratislava, SR,
IČO: 46 687 955 | DIČ: 2023533963
E-MAIL: support@adridreal.sk TEL: +421948 805 905


Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy

o poskytnutí tejto služby* : ……………………………………………………………………………………………………..

Dátum objednania/dátum prijatia* …………………………………………………………………………………………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………………………………………………………………………….

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………………………………………………………………………………………….

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ………………..

Dátum ……………………………………

* Nehodiace sa prečiarknite.

Vzor pre odpstúpenie od zmluvy: FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhou Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci.

FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY