Dizajn bez názvu - 2023-09-15T212741.676

Online formuláre

Online realitné služby, Rently.sk

Využite naše online realitné služby na stránke Rently.sk! Táto platforma slúži ako inzertný portál pre prenájom bytov, domov a izieb, pričom ponúka množstvo výhod pre vlastníkov nehnuteľností a nájomníkov. Okrem inzerovania nehnuteľností umožňujeme aj získanie: 

Online formuláre

Doplnkové Online Realitné Produkty – Vyplňte svoje tlačivo podľa vzoru na Rently.sk

€ 5.00
€ 7.00
€ 7.00

online dokumenty

Informácie

No Data Found

Naša nájomná zmluva je vytvorená advokátom, čo zaručuje, že spĺňa všetky najnovšie právne požiadavky a zabezpečuje ochranu pre obe zainteresované strany. Nech už sú vaše potreby akékoľvek, s našou nájomnou zmluvou budete mať istotu, že vaše práva sú zabezpečené.
Stačí vložiť príslušné informácie do prázdnych polí, ktoré sú relevantné pre váš konkrétny prípad. Po vyplnení formulára môžete bezpečne zaplatiť prostredníctvom našej spoľahlivej platobnej brány Stripe.

Chceli by sme vás však upozorniť na dôležitú vec: je potrebné vyplniť všetky políčka vo formulári. Naša interaktívna webová platforma vám umožňuje vyplniť všetky relevantné informácie potrebné pre nájomnú zmluvu. Ak nevyplníte všetky políčka, zmluva sa vygeneruje s nevyplnenými miestami a nebude možné do nej dodatočne písať. Preto je veľmi dôležité, aby ste dôkladne a starostlivo vyplnili všetky požadované údaje.

Po úspešnom dokončení platby vám vyplnený formulár automaticky doručíme na váš e-mail vo formáte PDF. Ak by sa stalo, že e-mail nepríde, neváhajte nás kontaktovať na adrese adridreal@adridreal.sk alebo skontrolujte priečinok SPAM. Môžete si tiež vytlačiť nájomnú zmluvu a podpísať ju so svojím nájomníkom.

Našim cieľom je uľahčiť vám celý proces a zabezpečiť, že získate právne platnú nájomnú zmluvu rýchlo a jednoducho. S naším produktom nemusíte mať obavy z nezrozumiteľných formulárov alebo komplikovaných právnych termínov.


Ak hľadáte moderný, rýchly a spoľahlivý spôsob, ako uzavrieť nájomnú zmluvu, neváhajte vyskúšať našu Online Nájomnú Zmluvu.
Informácie, ktoré je potrebné zadať:

 • Vyplňte číslo Listu vlastníctva a katastrálny odbor.
  Uveďte obec, okres a katastrálny úrad, kde je nehnuteľnosť evidovaná.
  Zadajte súpisné číslo rodinného domu a jeho príslušný pozemok.
 • Trvanie zmluvy:
  Uveďte začiatok a koniec nájomného obdobia:
 • Kaucia: Uveďte sumu kaucie, ktorú nájomca zaplatí prenajímateľovi na jeho bankový účet.
 • Nájomné a náklady za služby: Uveďte výšku mesačného nájomného, ktoré bude nájomca platiť prenajímateľovi.
  Upresnite, že náklady za služby (elektrina, plyn, voda, stočné) nie sú zahrnuté v nájomnom a budú sa platiť zvlášť.
  Zadajte výšku zálohových platieb za služby a upozornite, že skutočné náklady sa budú vyúčtovať neskôr.
 • Rozsah užívania predmetu nájmu:
  Uveďte osoby, ktoré majú oprávnenie užívať predmet nájmu spolu s nájomcom.
 • Opravy a údržba: Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude hradíť drobné opravy a náklady na bežnú údržbu do určitej výšky.
 • Záverečné ustanovenia: Uveďte v koľkých rovnopisoch bude zmluva vyhotovená, pričom každá strana obdrží jeden rovnopis.

Dôležité je vyplniť všetky tieto údaje, aby sme získali plnohodnotnú nájomnú zmluvu. Samozrejme nezabudnite na hlavné údaje zmluvných strán (Meno, priezvisko, atď.)

Online protokol je moderný a praktický elektronický produkt, ktorý vám umožní rýchle a pohodlné vyplnenie a následné vytlačenie odovzdávacieho protokolu pre vašu nehnuteľnosť. Na rozdiel od tradičných papierových protokolov, ktoré si musíte vypísať a podpísať ručne, online protokol vám ušetrí čas a zjednoduší celý proces.

S online protokolom môžete interaktívne vyplniť všetky potrebné údaje, pridať fotky a následne si ho vytlačiť. Po úspešnej platbe cez platobnú bránu Stripe si môžete stiahnuť svoj vyplnený protokol vo formáte PDF. Tento súbor sa automaticky odošle na vašu e-mailovú adresu, takže ho budete mať k dispozícii ihneď po jeho vygenerovaní. To vám umožní okamžite ho vytlačiť a podpísať s najomníkom. Je to rýchly a spoľahlivý spôsob, ako vytvoriť odovzdávací protokol bez toho, aby ste sa museli trápiť s papiermi a zdlhavými procesmi.

Online protokol je k dispozícii v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Vďaka tomu si ho môžete vyplniť a podpísať v jazyku, ktorý najlepšie ovládate a ktorý zodpovedá vašim potrebám a preferenciám. Pretože vieme, že nehnuteľnosti často využívajú aj zahraniční klienti alebo partneri, rozhodli sme sa, že náš produkt bude dostupný v niekoľkých jazykových verziách. Veríme, že vám to umožní efektívnejšie komunikovať so svojimi klientmi a vyriešiť vaše potreby bez ohľadu na to, v akom jazyku komunikujete.

ONLINE REALITNÉ PRODUKTY